RODO

Klauzula Informacyjna w zakresie danych osobowych

W celu spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Państwa dziecka, Państwa oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka jest Przedszkole Niepubliczne Krasnoludki Hop Beata Manelska mieszczące się przy ul. Szarych Szeregów 7, 05-082 Latchorzew. 
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z organem prowadzącym przez następujące kanały informacji:
 1. List na adres: Przedszkole Niepubliczne Krasnoludki Hop Beata Manelska
 2. Email: krasnoludkihop@wp.pl

 

 1.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
 3. Państwa oraz Państwa dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 5. Odbiorcą Państwa oraz Państwa dziecka danych osobowych będą pracownicy oraz osoby upoważnione, Urząd Gminy Stare Babice, kuratorium oświaty, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności, podmioty świadczące na rzecz przedszkola usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na fundacje przez przepisy prawa , organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Państwa danych osobowych.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa lub Państwa dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich zmiany,  prawo do ograniczenia  ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, wycofanie zgody należy zgłaszać Administracji danych osobowych.
 9. Podanie przez Państwo danych osobowych wynikających z przepisów prawa oświatowego jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.


Publikowanie zdjęć na podstawie przepisów prawa autorskiego

Nie każde zdjęcie wymaga zgody na zamieszczenie w albumie, koncie, w tym w internecie. Jeżeli zdjęcia spełniają warunek z art 81 ust 2 pkt 2 prawa autorskiego, możliwa jest ich publikacja (wykorzystanie) bez zgody uwidocznionych na nich osób (czy w ich imieniu rodziców).

Możliwe jest rozpowszechnianie zdjęć z imprez przedszkolnych/szkolnych, wycieczek w przypadku publikowania zdjęć, na których sylwetka osoby jest jedynie szczegółem całości uwiecznionej na zdjęciu imprezy. Aby zamieszczenie takiego zdjęcia reportażowego było możliwe bez uzyskania zgody, to:

- osoba przedstawiona na zdjęciu nie może być głównym tematem fotografii, musi pojawić się na niej niejako "przy okazji" , jako element uboczny,
- dana osoba musi być elementem danego zdjęcia, szczegółem zgromadzenia, krajobrazu, publicznej imprezy, wycieczki szkolnej itp.
- co do zasady zdjęcie nie powinno też być zdjęciem pozowanym (pozowanie niejako oznaczałoby, że dana osoba jest jednak istotnym elementem zdjęcia,   dopuszczelne jest jednak pullikowanie zdjeć klasowych)
- dodatkowo, nawet w przypadku spełnienia powyższych zasad, zdjęcie w żaden sposób nie powinno naruszać prawa do prywatności przedstawionych na nim osób ani w żaden sposób nie naruszać ich dóbr osobistych.